Innotiimi

Tag: Delaktighet

Coompanions Nyhetsbrev feb

Coompanions Nyhetsbrev febTema Medarbetarägda företag (...)

» Läs mer


Kvalitetsmagasinet maj 2010

Kvalitetsmagasinet maj 2010Intervju om möten och mötesekonomi (...)

» Läs mer


Ledarskap

LedarskapVi erbjuder verktyg, ledarskapsträningar och utbildningar för ledare som tror på en bejakande ledarstil, där människan och mänskliga processer står i centrum för utveckling och framgång. Läs mer om ledarskap Vad skulle hända om ledaren/chefen ställde fler frågor och fick medarbetarna att tänka själva?   Innotiimi bidrar gärna till utveckling av en ledarstil där (...)

» Läs mer


Meningsfulla möten

Meningsfulla mötenVi erbjuder facilitering, utbildning, konsultering och coaching för involverande och effektiva möten och processer. Vi arbetar inom ett brett spektra gällande möten vilket kan vara allt från att leda arbetsmöten till att leda och facilitera omfattande förändringsprocesser. Vi har utvecklat dialog och mötesmetoder som kan hantera flera 100 deltagare, men även metoder för at (...)

» Läs mer


OPERA i Thailand

OPERA i Thailand"Kooperation utan gränser" i Sverige har tagit OPERA-metoden till Thailand (...)

» Läs mer


Coachande Ledarskap

Coachande LedarskapAtt leda är att verka till 100% (...)

» Läs mer


Förändringsprocesser

FörändringsprocesserEn nödvändighet om än inte så enkel (...)

» Läs mer


Jobbcoaching

Jobbcoaching- en möjlighet som vi erbjuder arbetssökande utifrån ett samarbete med Arbetsförmedlingen i Stockholm, Solna, Huddinge, Dalarna och Södra Hälsingland (...)

» Läs mer


Utveckling av idéer för projekt

Utveckling av idéer för projektInom Leader-Sjuhärad erbjudas OPERA-metoden som ett stöd för att utveckla projektidéer (...)

» Läs mer


Lokal utvecklingsplanering

Lokal utvecklingsplaneringOPERA-metoden passar bra i olika formar av utvecklings- och planeringsarbete när du vill involvera medborgare (...)

» Läs mer


Lokal utvecklingsplanering

 Lokal utvecklingsplanering"Hela Sverige ska leva" beskriver olika exempel för lokal utvecklingsplanering. I Norabygden har man använt sig av metoden Innotiimi®OPERA.Läs mer om arbetet med den lokala utvecklingsplanen i "Nora-bygden" genom att "klicka här""Genom att utveckla en dialog med medborgargrupperoch ge dessa möjligheter att själva påverka sin livssituation får (...)

» Läs mer


Verkningsfulla dialogformer

Verkningsfulla dialogformerVi erbjuder utvecklade mötes-och processverktyg för verkningsfulla brukar- och medborgadialoger.För att en brukar- eller medborgardialog ska vara verkningsfull behöver den också vara meningsfull och ge möjlighet till påverkan samt att denna påverkan blir tydlig. Vad, hur och när kan man påverka? Vilka är spelreglerna och hur går det till? Att föra in medborgardial (...)

» Läs mer


Rådslag för slöjd och hantverk

Rådslag för slöjd och hantverkInnotiimi genomförde på uppdrag av Leader + Intryck Hälsingland under Leader+ perioden ett "Rådslag för slöjd och hantverk" i Hälsingland. På mötet nyttjades både OPERA- och GruppExpometoden.För att ta del av dokumentationen "klicka här" (...)

» Läs mer


Innotiimi®OPERA

Innotiimi®OPERA Innotiimi®OPERA är ett dialogbaserat mötes- och processverktyg som på ett effektivt sätt stödjer dig som ledare/konsult/projekt- och processledare i ditt arbete. Operametoden används när en grupp behöver samtala om en viktig fråga och få med synpunkter från alla i gruppen. (...)

» Läs mer


Innotiimi®GruppExpo

Innotiimi®GruppExpo Med GruppExpo-metodens hjälp kan man i möten med mellan sex och tvåhundra deltagare behandla flera saker samtidigt på ett effektivt sätt. Metoden entusiasmerar deltagarna att fundera igenom de ämnen som ska behandlas. (...)

» Läs mer


Mänsklig kommunikation i mänskliga organisationer

Mänsklig kommunikation i mänskliga organisationerInnotiimi erbjuder specifika utbildningar till ideella och kooperativa organisationer. Utbildningar ges inom flera områden med mål att utveckla ett involverande och demokratiskt arbetssätt. Innotiimis grundsyn bygger på att det finns en otrolig kraft hos varje person och organisation. Medarbetarnas erfarenheter och tankar är den bästa motorn för lärande och utveckling. Inno (...)

» Läs mer


"Söderhamn vill ta ton med opera"

I Kulturens hus diskuterades under torsdagskvällen med stöd av operametoden vilken betydelse/roll idrottsföreningarna har i ett framtida Söderhamn. (...)

» Läs mer


Möten för alla...

Möten för alla...Innotiimi har utvecklat olika typer av involverande mötesmetoder som kan användas i en mångfald av situationer. Skilda typer av möten kräver olika metoder för att tillgodose syftet med mötet. Ett möte vars syfte är att skapa samsyn kring en fråga bör ha en sorts struktur medan ett möte som är till för att generera innovativa idéer bör ha en annan. Vi kan hjälpa dig att utveckla (...)

» Läs mer


Verktyg för medborgarmedverkan

Verktyg för medborgarmedverkanMedborgare vill vara med och ta ansvar för sitt eget liv (...)

» Läs mer


OPERA i Bolivia

OPERA i BoliviaI Bolivia i Cochabamba har vi (Bosse och Eva) använt oss av OPERA-metoden vid flera tillfällen i vårt arbete med utvecklingen av sociala arbetskooperativ. Sociala arbetskooperativ där människor med funktionshinder driver sociala företag tillsammans. (...)

» Läs mer


Användningsområden för OPERA

Våra kunder och vi själva använder mötesmetoden Innotiimi®OPERA i många olika sammanhang, här följer några exempel: Implementering av värderingar eller strategier  Definiera begrepp; vad betyder det för oss Handlingsplaner för att uppnå mål Idéer på förbättringsområden Involvera intressenter Ta fram indikatorer (...)

» Läs mer


Den sociala ekonomin

Den sociala ekonominBygger på demokratiska värderingar (...)

» Läs mer


Coaching

Hannamari Koivuniemi 09.11.2008 | Näytä kommentit 0

CoachingVi erbjuder både individuell coaching och gruppcoaching. Även coaching på distans via telefon är en möjlighet för den som önskar.Från augusti 2009 erbjuder vi även jobbcoaching, läs mer.  Coaching är en samtalsmetodik, där man professionellt arbetar för att fokusera på mål och resultat.Varje människa och grupp är unik och resurstark. Vilja till förändring och utveckling be (...)

» Läs mer


Innovation och förnyelse

Innovation och förnyelseVi erbjuder facilitering och utbildning i Innovationsprocesser.  Ordet innovation betyder förnyelseoch kommer från latinets innovare Framgångsrika team är ofta de som har en strategi och ledarstil som inspirerar till kreativitet och utveckling. Innovationsarbete är ett strategiskt val och kräver utveckling av arbetsprocesser, ledning och medarbetare. (...)

» Läs mer


Innotiimi®OPERA produktblad

Innotiimi®OPERA produktblad Lär gärna mer om OPERA-metoden i vårt produktblad (...)

» Läs mer


OPERA och E-mötessystem

OPERA och E-mötessystemI en studie om E-mötessystem redovisas tankar om distansmöten och OPERA-metoden ses som ett generiskt möteskoncept med många fördelar. (...)

» Läs mer


E-mötessystem och Innotiimi®OPERA

E-mötessystem och Innotiimi®OPERAEn delstudie har genomförts som redovisar en testning av fyra e-mötessystem på olika funktions-områden i relation till mötesmetoden Innotiimi®OPERA. (...)

» Läs mer


"Rural Voice" valde OPERA

Projektet "Rural Voice" inom programmet Europe for Citizens valde Innotiimi®OPERA som arbetsmetod. (...)

» Läs mer


OPERA för företagssamvekan

OPERA för företagssamvekanOperametoden används med lyckat resultat i bildandet av företagarföreningar i bl.a. Gästrikland. (...)

» Läs mer


OPERA för processledning

OPERA för processledningMånga erfarna processledare och konsulter söker sig till våra utbildningar och väljer Innotiimi®OPERA som en involverande och effektiv mötesmetod i sina uppdrag. (...)

» Läs mer


Delaktighet vid ett arbetsmöte

– en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg. En D-uppsats från det Hälsopedagogiska programmet, Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi, Högskolan i Gävle. (...)

» Läs mer


Delaktighet i företag...

...lönsamt eller ineffektivt? (...)

» Läs mer


Leva sina värderingar

Leva sina värderingarInnotiimi hjälper verksamheter att leva sina värderingar (...)

» Läs mer


Processinriktat ledarskap

Processinriktat ledarskapProcessinriktat ledarskap handlar om förmågan att leda människor. (...)

» Läs mer


Olika personlighetstyper

Olika personlighetstyperVill ni förbättra och utveckla er kommunikation och ert samarbete? Med stöd av vår uppskattade analysmodell ger vi dig möjligheten att förstå dig själv och dina kollegor bättre. (...)

» Läs mer


Verksamhetsutveckling/analys

Verksamhetsutveckling/analysVill du utveckla verksamheten genom en involverande process? (...)

» Läs mer


Effektiv mötesmetodik

Effektiv mötesmetodikVi tillhandahåller utbildningar och faciliterar möten och processer. (...)

» Läs mer


Facilitering av möten på distans

Facilitering av möten på distansMånga företag och organisationer har i sin miljöpolicy inskrivet att fysiska möten ska bytas ut mot distansmöten i de fall det är möjligt (...)

» Läs mer


Öppna OPERA-utbildningar i höst

Den 14-15 november 2011 inbjuder vi till en öppen grundutbildning i metoden Innotiimi®OPERA (Steg 1) i Göteborg  Nedan några citat från vår kunder:Tryggt klimat där ingen känner sig utsatt eller tvingad att delta, men ändå involveras allaAtt de är demokratiska och att alla på så sätt kan komma till tals Tar hänsyn till olika personligheterStörre chans att alla känner (...)

» Läs mer


Utvecklingen av OPERA och vårt nya digitala mötesverktyg OPERAmeeting

Utvecklingen av OPERA och vårt nya digitala mötesverktyg OPERAmeetingKari Helin grundade Innotiimi Oy 1984 runt OPERA-metoden vilken även han utvecklat. Sedan dess har OPERA varit en ”dragare” för Innotiimi-ICG, där metoden och dess element fortfarande används i många av Innotiimi-ICGs faciliteringsuppdrag och utbildningar. OPERA och insikterna bakom metoden gjorde även att termen delaktighet introducerades i många av företagens språkvärld. (...)

» Läs mer


Få mer tid över genom att använda effektiv mötesmetodik

Få mer tid över genom att använda effektiv mötesmetodikEnligt National Meeting Barometer 2015 i Finland spenderar den genomsnittlige finske arbetaren 9,5 timmar/vecka i möten. Utifrån de tillfrågades egen åsikt är mer än hälften av dessa möten "bortkastad tid". Andra liknande internationella undersökningar visar på ett liknande resultat. Undersökningar som genomförts i Sverige av Chef. visar på liknande resultat (http://chef.se/chefer-har-for-manga-moten/) (...)

» Läs mer